2013, സെപ്റ്റംബർ 25, ബുധനാഴ്‌ച

 ജന്നതുല്‍ ഫിര്‍ ദൗസ്   എഴുതിയ കവിത  യുറീക്കയില്‍ 

1 അഭിപ്രായം: